Polityka Bezpieczeństwa

Ochrona środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwo pracy naszych pracowników są jednym z priorytetów działalności operacyjnej Grupy Maflow.

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia zgodnie z wymaganiami prawnymi, najlepszymi standardami i dobrymi praktykami związanymi z ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem pracy.

Aby osiągnąć ten cel wdrażamy oraz utrzymujemy grupowy system zarządzania środowiskiem oparty na normie ISO 14001 oraz własny (wewnętrzny lub grupowy) system zarządzania bezpieczeństwem pracy oparty na naszych długoletnich doświadczeniach oraz najlepszych praktykach.

Grupowy system zarządzania ryzykiem operacyjnym składa się z:

 - Części środowiskowej opartej na normie ISO 14001
 - Części BHP dotyczącej ryzyka związanego z bezpieczeństwem pracy opartej na naszych wewnętrznych procedurach oraz najlepszych     praktykach
 - Części dotyczącej bezpieczeństwa budynków oraz instalacji (obejmuje ochronę przeciwpożarową) opartej na naszych wewnętrznych procedurach oraz wytycznych międzynarodowych firm ubezpieczeniowych

Każdy z naszych pracowników jest zobowiązany:

- Dbać o bezpieczeństwo swoje jak i swoich współpracowników w codziennej pracy
- Dbać o środowisko naturalne i przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad
- Proponować usprawnienia i innowacyjne rozwiązania
- Ciągle się doskonalić poprzez udział w szkoleniach i akcjach promocyjnych
- Reagować na zaistniałe sytuacje awaryjne oraz zauważone niezgodności

Dyrektorzy naszych zakładów są zobowiązani:

- Zarządzać zakładem zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz polityką i procedurami wewnętrznymi Grupy Maflow
- Oceniać i redukować ryzyko związane z bezpieczeństwem pracowników
- Oceniać i minimalizować wpływ działalności na środowisko naturalne
- Począwszy od fazy projektowania brać pod uwagę potencjalny wpływ naszego produktu, wyposażenia oraz procesu produkcyjnego na bezpieczeństwo naszych pracowników, użytkowników produktu oraz na środowisko naturalne
- Utrzymywać system reagowania na sytuacje awaryjne mogące skutkować zagrożeniem dla bezpieczeństwa pracowników oraz zagrożeniem utraty ciągłości produkcji
- Redukować zużycie energii oraz optymalizować zużycie surowców naturalnych
- Zapewniać niezbędne szkolenia dla pracowników podnoszące ich świadomość dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony środowiska
- Współpracować z klientami i dostawcami, aby obniżyć poziom ogólnego ryzyka działalności

 

Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Oddział Maflow w Tychach z siedzibą w Tychach   

 
 Ul. Serdeczna 42, 43-100 Tychy               Email: info@maflow.com   
 Tel: + 48 32 3256770            REGON: 750010992-00068
 Fax:  NIP: 837-000-06-34
      

NIP do druku L4: 206-000-17-25

 

 
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

NR KRS: 0000063824

Wysokość kapitału zakładowego: 240 000 000,00 PLN
Wysokość kapitału wpłaconego: 240 000 000,00 PLN